Informacja nt. RODO

Informacja

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Folk-Med.” Sp. z o.o. reprezentowany przez Urszulę Gozdalską-Słowik i Alana Dowda.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@folk-med.pl, lub w formie papierowej poprzez sekretariat na adres:

78-200 Białogard, ul. 1 Maja 23.

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych.

Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9
ust. 1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu wskazany
    w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta.
  3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
  4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.